Starfsreglur

1.    gr.Heiti og hlutverk ráðsins  Ráðið heitir Endurlífgunarráð Íslands og er fagráð sérfræðinga á sviði endurlífgunar og eitt af aðildafélögum Evrópska

Starfsreglur

1.    gr.
Heiti og hlutverk ráðsins

 Ráðið heitir Endurlífgunarráð Íslands og er fagráð sérfræðinga á sviði endurlífgunar og eitt af aðildafélögum Evrópska endurlífgunarráðsins (ERC). Endurlífgunarráði er ætlað að vera ráðgefandi um málefni sérhæfðrar endurlífgunar hér á landi. Sérhæfð endurlífgun er endurlífgun sem framkvæmd er af sérfræðingum á sviði endurlífgunar oft með aðstoð sérhæfðs tækjabúnaðar og/eða lyfja.  Í ráðinu sitja 9 aðalfulltrúar og 2 varafulltrúar.  

2.    gr.
Tilgangur og markmið

 Endurlífgunarráð vinnur að verndun og björgun mannslífa með fræðslu og upplýsingagjöf um sérhæfða endurlífgun.  Markmið ráðsins er að:

 • Fylgjast með nýjungum á sviði endurlífgunar.
 • Vinna að gerð íslenskra vinnuleiðbeininga um sérhæfða endurlífgun sem samræmast leiðbeiningum ERC hverju sinni.
 • Móta stefnu um kennslu, þjálfun og símenntun heilbrigðisstétta hvað varðar sérhæfða endurlífgun.   
 • Sjá til þess að reglulega séu haldin sérhæfð endurlífgunarnámskeið hér á landi fyrir starfsfólk í heilbrigðisgeiranum.
 • Mennta leiðbeinendur til að kenna á sérhæfðum endurlífgunarnámskeiðum og sinna endurmenntun þeirra.
 • Sinna ráðgjöf um allt er varðar búnað og lyf sem notuð eru til sérhæfðrar endurlífgunar.
 • Stuðla að rannsóknum á sviði sérhæfðrar endurlífgunar hér á landi.
 • Samræma vinnu þeirra aðila hér á landi sem á einhvern hátt vinna að rannsóknum og fræðslu á sviði endurlífgunar.
 • Sýna almenningi fram á mikilvægi þekkingar í endurlífgun.
 • Taka þátt í alþjóðlegu starfi á sviði endurlífgunar. 
   

3. gr.
Skipan og tilnefningar í ráðið

 Ráðið er skipað af landlækni til fjögurra ára í senn. Í ráðinu skal sitja fagfólk úr röðum lækna, hjúkrunarfræðinga og bráðatæknar sem sinnir endurlífgunarmálum í starfi sínu, kenna eða stundi ransóknir á því sviði.  Leitast skal við að þeir hafi sem víðtækasta sérþekkingu og tengsl við Endurlífgunarnefnd LSH, Endurlífgunarráð FSA, Sjúkraflutningaskólann, Landlæknisembættið, Félag svæfingalækna, Félag hjartalækna, Félag bráðalækna, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna og Rauða kross Íslands. Landlæknir skipar í ráðið og getur kallað eftir tilnefningum frá Endurlífgunarráði og öðrum. Starfsmaður Endurlífgunarráðs skal auk þess sitja fundi ráðsins.     

4.    gr.
Umsjón og stjórnskipulag 

Landlæknir hefur umsjón með starfsemi og skipulagi Endurlífgunarráðs og skipar  formann ráðsins. Endurlífgunarráð skipar varaformann og ritara. Ekki eru greidd laun fyrir setu í ráðinu.
Hlutverk formanns er að skipuleggja fundi, hafa yfirsýn yfir starfsemi ráðsins og vera tengiliður Endurlífgunarráðs við Landlæknisembættið. Formaður eða fulltrúi hans skal enn fremur vera tengiliður ráðsins við ERC.Ritari skal sjá um að skrá fundargerðir og senda þær á fundarmenn. Starfsmaður Endurlífgunarráðs er jafnframt gjaldkeri ráðsins. Hlutverk gjaldkera er að  hafa yfirlit yfir fjármál vegna námskeiðahalds  og annarrar starfsemi á vegum ráðsins. Starfsár Endurlífgunarráðs er frá janúar til desember á hverju ári. Ársfundur Endurlífgunarráðs skal haldinn eigi síðar en 15. mars ár hvert.

Ársskýrslu og ársreikning skal senda til Landlæknisembættisins til samþykktar að loknum aðalfundi. 

5. gr.
Skrifstofa
 

Starfsmaður Endurlífgunarráðs er ráðinn til að sjá um daglegan rekstur í kringum námskeiðahald og aðra starfsemi ráðsins. Umfang starfsins ákvarðast af verkefnum og í samræmi við fjárhagsramma hverju sinni. Starfshlutfall starfsmans skal vera 10% og skal það endurskoðað á hverjum ársfundi.    

 6. gr.
Fjárhagur
 

Fjárhagur Endurlífgunarráðs er byggður á sölu kennslubóka, þátttökugjöldum nemenda á námskeiðum, auglýsingatekjum og öðrum fjáröflunarverkefnum. Ákvarðanir um þátttökugjöld á námskeiðum og verð á kennslubók skal taka á aðalfundi Endurlífgunarráðs.  Landlæknisembættið greiðir ferðakostnað meðlima utan Reykjavíkur vegna fundahalda í Endurlífgunarráði og ferða- og dvalakostnað eins fulltrúa ráðsins vegna funda framkvæmdaráðs ERC sem haldnir eru tvisvar á ári. Komi upp annar ófyrirséður kostnaður vegna fundahalda eða samstarfs Endurlífgunarráðs við ERC skal samið sérstaklega við Landlæknisembættið um greiðslur áður en farið er út í verkefnið.   

7.    gr. 
Fundir ráðsins 

Fundir eru haldnir svo oft sem þurfa þykir þó eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Boðað skal til fundar með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Fundarboði skal fylgja dagskrá fundarins. Formaður ber ábyrgð á fundarboðum í samráði við ritara. Á fundum skulu tekin fyrir þau málefni endurlífgunar sem ráðið vinnur að hverju sinni auk fyrirspurna.  Fundir skulu bókfærðir af ritara og fundargerðir sendar út til fulltrúa í ráðinu auk landlæknis. Einu sinni á ári er fundað með Skyndihjálparráði um sameiginleg málefni ráðanna.  

8.    gr.
Úrsögn úr ráðinu 

Óski aðili eftir að hætta í ráðinu, skal úrsögn vera skrifleg og berast formanni Endurlífgunarráðs sem kynnir málið fyrir landlækni. Formaður skal sjá um að kynna úrsögn úr ráðinu á næsta fundi þess. Tilnefning á nýjum meðlim þarf að  fara fram innan tveggja mánaða. 

 

Starfsreglur þessar taka gildi 1. júní 2008

   

________________________________

_________________________________

F.h. Endurlífgunarráðs

F.h. Landlæknis

Prentvæn útgáfa

Endurlífgunarráð Íslands